شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: سامانه انتقال آب سدآزاد دیواندره(استان کردستان)

نام پروژه:
سامانه انتقال آب سد آزاد دیواندره(استان کردستان)
کارفرما:
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(وزارت نیرو)
مشاورپروژه:
شرکت مشاورآبان پژوه
نوع پروژه:
آب
وضعیت:
ابلاغ قرارداد
محل انجام پروژه:
استان کردستان-کیلومتر 15 جاده سنندج -دیواندره
تاریخ شروع پروژه:
95/11/25
شرح پروژه:
اجرای 11 مخزن ظرفیت 250 و 500 مترمکعب و 15 کیلومتر خرید و اجرای لوله پلی اتلیک
----------------------------------
تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/06/17

درصد پیشرفت

99%

اطلاعات کلیدی :


15
کیلومتر با لوله ی پلی اتلیک
لوله گذاری آب
12
ماه
مدت اجرا
11
مخزن ظرفیت 250
500 متر مکعب