مهندسین مشاور پاک آب

نام پروژه: امکان سنجی تصفیه خانه ی فاضلاب کرمانشاه

نام پروژه :
امکان سنجی حوضچه های آب باران تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه
نام کارفرما :
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
نوع پروژه :
مطالعات 
رسته :
فاضلاب
مشخصات کلی :
مطالعات امکان سنجی استفاده از حوضچه های آب باران مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهرکرمانشاه بعنوان واحد تصفیه زیستی
وضعیت پروژه :
اتمام یافته

درصد پیشرفت

100%

اطلاعات کلیدی


60000
متر مکعب در شبانه روز
ظرفیت
8
ماه
مدت زمان اجرا
---
ماه
مدت زمان بهره برداری