شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: آبرسانی شهر بجنورد

نام پروژه :
اجرای خط انتقال آب شرب شهربجنورد
کارفرما :
شرکت ساب نیرو
رسته :
آب
وضعیت :
تمام شده

درصد پیشرفت

100%

اطلاعات کلیدی


66.7
کیلومتر
طول لوله گذاری
52
ماه
مدت زمان اجرا
1847844
متر مکعب
عملیات خاکبرداری

پیوست ها