شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: مسکن مهر

نام پروژه :
ساخت 240 واحد مسکن مهر
کارفرما :
اداره راه و شهرسازی استان البرز
نوع پروژه :
ابنیه
وضعیت :
اتمام پروژه
درصد پیشرفت 100%

درصد پیشرفت

100%

اطلاعات کلیدی


27730
متر مربع
زیربنا
240
واحد
تعداد واحد
24
ماه
مدت زمان اجرا

تصاویر