شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: احداث شبکه اصلی آبیاری میمه ایلام

نام پروژه:
احداث شبکه اصلی آبیاری میمه ایلام
کارفرما:
شرکت آب منطقه ای ایلام
نوع پروژه:
آب
وضعیت:
در حال انجام
تاریخ شروع پروژه:
95/09/01
--------------------
تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/05/12

درصد پیشرفت

82%

اطلاعات کلیدی :


46
کیلومتر با لوله ی GRP
لوله گذاری آب
18
ماه
مدت زمان اجرا
----
----
مبلغ پیمان