شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اسلام آباد غرب

نام پروژه:
عملیات اجرایی مربوط به سیستم استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اسلام آباد غرب
نام کارفرما:
شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه
نوع پروژه:
اجرا
رسته:
ابنیه
مشخصات کلی:
احداث مخزن 300 مترمکعبی بتنی و فنس کشی مربوط به سیستم استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اسلام آباد غرب

وضعیت پروژه:
اتمام یافته

درصد پیشرفت

100%