گردشگری


گردشگری

هلدینگ شایگان در زمینه گردشگری نیز فعال می باشد چرا که با توجه به اصول و ارزشهای آن و دستیابی به میزان بهره وری بالا و در نتیجه رسیدن به اهداف بلندمدت شرکت، توجه به شادابی و آسایش کارمندان و ایجاد جو دوستانه در بین آنها از جمله اهداف این مجموعه می باشد.