سرمایه گذاریسرمایه گذاری

هلدینگ شایگان در جهت افزايش بازدهي و كاهش ريسك عملیاتی پروژه های خود نسبت به بررسي و بازنگري پرتفوي شركت با هدف افزايش مشاركت در صنعت ساخت اقدام می نماید.
بهبود سرمایه گذاری هلدینگ طبق سند استراتژی از برنامه های بلند مدت است.