تامین مالیتامین مالی

تامین مالی عرصه ایست که با مطالعه سرمایه گذاری همراه می باشد. آن شامل پویایی دارایی ها و موجودی ها در گذر زمان تحت شرایط متفاوت عدم قطعیت و ریسک است. همچنین تامین مالی می تواند به عنوان علم مدیریت پول تعریف شود.
هلدینگ شایگان دارای توانایی مناسبی برای انتخاب راه مناسب برای تامین مالی پروژه های خود می باشد.