مهندسیمهندسی

فاز مهندسي و طراحي يک طرح مي‌تواند با مشخص کردن جزئيات طرح از تعارضات و افزايش هزينه‌ها و ريسک‌هاي اجرايي جلوگيري کند و يا بالعکس انجام ضعيف اين فاز هزينه‌هاي دوباره‌کاري، طراحي مجدد، و ريسک‌هاي متعدد را به پروژه تحميل خواهد کرد.