پروژه ها

پردیس (E.P.C)

پروژه های BOT

امکان سنجی تصفیه خانه ی فاضلاب کرمانشاه

پروژه های BOT

شیروان (B.O.T)

پروژه های BOT

مطالعات ونظارت جمع آوری و انتقال فاضلاب سرمست

آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

آب و فاضلاب

مطالعات آب شرب شهر داودآباد

آب و فاضلاب

مطالعات امکان سنجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

آب و فاضلاب

مطالعات آب مراکز نظامی جیرانبلاغ

آب و فاضلاب

مطالعات فاضلاب روستاهای ناصر آباد وزاغه

آب و فاضلاب

مطالعات آبهای سطحی و نقشه برداری شهرک های اسلام آبادوکنگاور

آب و فاضلاب

طرح انتقال آب سرانی به شهرهای شیروان و فاروج به روش BOT

پروژه های BOT