سیاست های کاری

درعصر صنعتی، بکارگیری موثر وکارای دارایی های فیزیکی یک شرکت، مهمترین عامل موفقیت و کسب سود بود. امروزه دانش، مهارت و قابلیت کارکنان بزرگترین سرمایه ی سازمان ها برای رسیدن به موفقیت است.
در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت های ارزش آفرین سازمان ها فقط متکی به دارایی های مشهود آنها نیست. در این دوران، توانایی سازمان ها برای توسعه و بسیج دارایی های نامشهود، عامل حیاتی در موفقیت محسوب می شود.
امروزه دانش و قابلیت کارکنان، روابط با کارفرمایان و تامین کنندگان، کیفیت محصولات و خدمات، فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی، دارایی هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی های فیزیکی اند و توانمندی سازمان ها در بکار گیری این دارایی های نامشهود قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را رقم می زند.
ما معتقدیم برای کسب دستاوردهای مالی می بایست برای کارفرمایان خود ارزش آفرینی کنیم و این کار عملی نخواهد بود مگر اینکه در فرایندهای عملیاتی خود برتری یابیم و آنها را با خواسته های کارفرمایانمان منطبق سازیم و کسب برتری عملیاتی و ایجاد فرایندهای ارزش آفرین، امکان پذیر نیست مگر اینکه فضای کاری مناسب را برای کارکنان ایجاد و نوآوری و خلاقیت و یادگیری و رشد را در سازمان خود نهادینه کنیم.
این شرکت با تکیه بر صداقت و درستکاری، شفافیت روابط، قانع بودن به حق خود و سهیم کردن کارکنان
در سود ارائه خدمات می نماید و رعایت اصول اخلاق حرفه ای را به عنوان مزیت رقابتی خود محفوظ می دارد.