فعالیت های شرکت

مطابق ماده شماره (2) اساسنامه با عنوان موضوع شرکت، این شرکت در سه شاخه تخصصی به شرح ذیل خدمات مشاوره ای مهندسی ارائه می نماید:

1- شاخه تخصصی آب و فاضلاب
مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات و تهیه طرحهای خطوط جمع آوری و تاسیسات آبگیری. جمع آوری و انتقال آب، شبکه های توزیع آب، مخازن، تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و نمک زدایی و ابنیه مربوطه، و محاسبه نشت فیزیکی و نشتیابی شبکه های آب شهری و صنعتی و تصفیه خانه های مربوطه، جمع آوری و انتقال آب های سطحی، طراحی سیستم های نگهداری و تعمیرات برنامه ای و سیستم های تله متری و کنترل از راه دور، SCADAتاسیسات و تجهیزات فوق و استفاده از پساب تصفیه شده. انجام قراردادهای EPCدر زمینه های آب و فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی.

2- شاخه تخصصی نقشه برداری
شامل تهیه نقشه های توپو گرافی اعم از منطقه ای، شهری و نقشه های کاداستر، نقشه برداری و پیاده کردن طرحها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی، تهیه پروفیل های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین، تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی، همچنین تهیه مدل ارتفاعی رقومی در مواردی که جمع آوری اطلاعات آن به روش زمینی است، انجام پردازش های کارتوگرافی برای ارائه و چاپ محصولات.

3- شاخه تخصصی محیط زیست
مطالعات زیست محیطی مربوط به آب، خاک و هوا، شناخت و پیشگیری آلودگی های محیط زیست، چاره اندیشی برای رفع آلودگی ها و بازسازی محیط زیست، ارزیابی اثرات زیست محیطی، بازیافت مواد و انرژی، پایش محیط زیست، کاهش و رفع آلودگیها، فناوری های پاک، صرفه جویی در انرژی و مواد، امحا و دفع پسماندها، تنوع زیستی، مدیریت زیست محیطی.