فعالیت های شرکت

رشته تخصصی آب
شرکت شهرساز شایگان در رشته تخصصی آب دارای بیشترین تجربه، توان و قدرت اجرایی می باشد به طوری که تعداد زیادی پروژه در این رشته تخصصی به انجام رسانیده و یا در دست اقدام دارد.

رشته تخصصی ساختمان و انبوه سازی
این شرکت در رسته ساختمان با اتکا به تجربه ، توان اجرایی و ماشین آلات بروز قادر به انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت تأسیسات و تجهیزات ساختمانها و ابنیه بخصوص از نوع بتنی و فلزی می باشد.
 
رشته تخصصی تاسیسات و تجهیزات
این رسته در برگیرنده امور مربوط به خطوط انتقال، تأسیسات مکانیکی، هیدرومکانیکی و... می باشد. شرکت شهرساز شایگان در این زمینه نیز از توانایی و پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است.
 
رشته تخصصی  بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
این رسته مربوط به خدمات مستمری است که بر مبنای مدون دستورالعمل های فنی به منظور راهبری و نگهداری از تأسیسات جمع آوری فاضلاب (شامل شبکه های اصلی،خطوط انتقال، آدم روها و انشعابات فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ وابسته) به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب انجام می پذیرد، به طوری که این تأسیسات همواره در شرایط مناسب و خواسته شده (در کوتاه مدت و در طول عمر تأسیسات) آماده بهره برداری باشند.

رشته تخصصی  بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب
این رسته مربوط به خدمات مستمری است که بر مبنای مدون دستورالعمل های فنی به منظور راهبری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب و با هدف تصفیه فاضلاب های جمع آوری شده منطبق بر دستورالعمل ها و استانداردهای کمی و کیفی مصوب انجام می پذیرد، به طوری که این تأسیسات همواره در شرایط مناسب و خواسته شده (در کوتاه مدت و در طول عمر تأسیسات) آماده بهره برداری باشند.