نام و نام خانوادگی :
محمود رنجبر
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
مهندسی عمران
-------------------------------------
سمت فعلی :

مدیر بخش سرمایه گذاری در شمال شرق کشور
------------------------------------