نام و نام خانوادگی :
بهنام فرازمند
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
دکترای مدیریت ساخت
-------------------------------------
سمت فعلی :

مدیر تحلیل فنی و مالی بخش سرمایه گذاری و توسعه منابع
------------------------------------