نام و نام خانوادگی :
کوثر کسانی
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناس حقوق
-------------------------------------
سمت فعلی :

مشاور حقوقی هلدینگ شایگان
------------------------------------
پست الکترونیک :