نام و نام خانوادگی :
بهزاد زند
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی عمران
-------------------------------------
سمت فعلی :

مسئول پشتیبانی شهرساز شایگان