نام و نام خانوادگی :
بیژن مرادی
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی صنایع
-------------------------------------
سمت فعلی :

سرپرست کنترل پروژه