نام و نام خانوادگی :
علیرضا جوادی دها
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
دکترای  عمران  گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
-------------------------------------
سمت فعلی :

مدیرسرمایه گذاری و توسعه ی منابع