نام و نام خانوادگی :
سید علی جلیلی
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی بهداشت
-------------------------------------
سمت فعلی :

شرکت مهندسین مشاور پاک آب HSE مدیر