نام و نام خانوادگی :
حامد سعادت
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی مهندسی کشاورزی
-------------------------------------
سمت فعلی :

مدیرعامل شرکت بتن آرمه شایگان