نام و نام خانوادگی :
فاطمه امیری
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد حسابداری
-------------------------------------
سمت فعلی :

مسئول اداری شرکت شهرساز شایگان
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :