نام و نام خانوادگی :
سیده فاطمه توکلی
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی حقوق
-------------------------------------
سمت فعلی :

مشاورحقوقی هلدینگ شایگان
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :