نام و نام خانوادگی :
مهرداد رضایی
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی
-------------------------------------
سمت فعلی :

قائم مقام هلدینگ شایگان
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شهرساز شایگان
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :
[email protected]