نام و نام خانوادگی :
سمانه حاجتی پیشوری​
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی
-------------------------------------
سمت فعلی :

مدیر دفتر شهرساز شایگان
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :
s.hajati@shaiganholding.com