نام و نام خانوادگی :
یزدان پوررحیمی
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی
-------------------------------------
سمت فعلی :

مدیر بخش خصوصی
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :
y.pourrahimi@shaiganholding.com