نام و نام خانوادگی :
مهدی عبدالملکی
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کاردانی
-------------------------------------
سمت فعلی :

حسابدار 
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :