نام و نام خانوادگی :
میثم ریزوندی
-------------------------------------
سمت فعلی :

خزانه دار
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :
m.rizevandi@shaiganholding.com