نام و نام خانوادگی :
سهام شهیدی نژاد
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی
-------------------------------------
سمت فعلی :

کارشناس دفتر فنی
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :
s.shahidi@shaiganholding.com