نام و نام خانوادگی :
حسن رحیمی
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی
-------------------------------------
سمت فعلی :

معاونت مالی
حسابرس داخلی هلدینگ شایگان
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :
h.rahimi@shaiganholding.com