نام و نام خانوادگی :
بیژن اسور
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی
-------------------------------------
سمت :

مدیر ارشد
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :
b.asvar@shaiganholding.com