نام و نام خانوادگی :
مسعود بناری
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی عمران
-------------------------------------
سمت فعلی :

مدیرعامل شهرساز شایگان
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :
m.banari@shaiganholding.com