نام و نام خانوادگی :
حسن تیوری
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد
-------------------------------------
سمت فعلی :
مدیر عامل مهندسین مشاور پاک آب
-------------------------------------

پست الکترونیک :
h.teymouri@shaiganholding.com